Algemene voorwaarden

[fullwidth background_color=”” background_image=”” background_parallax=”none” parallax_speed=”0.3″ enable_mobile=”no” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_webm=”” video_mp4=”” video_ogv=”” video_preview_image=”” overlay_color=”” overlay_opacity=”0.5″ video_mute=”yes” video_loop=”yes” fade=”no” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”solid” padding_top=”20″ padding_bottom=”20″ padding_left=”100″ padding_right=”100″ hundred_percent=”no” equal_height_columns=”yes” hide_on_mobile=”no” menu_anchor=”” class=”” id=””][one_sixth last=”no” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ class=”” id=””][/one_sixth][two_third last=”no” spacing=”yes” center_content=”yes” hide_on_mobile=”no” background_color=”#ffffff” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” padding=”65px” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”0″ animation_direction=”up” animation_speed=”0.7″ class=”” id=””][title size=”2″ content_align=”left” style_type=”single solid” sep_color=”#d31145″ class=”” id=””]Algemene voorwaarden[/title][fusion_text]

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP ANDERS ARBEIDSRECHT B.V. tevens handelend onder de naam REFLECT MEDIATION

Artikel 1 – Anders Arbeidsrecht B.V.

1.1 Anders Arbeidsrecht heeft tot doel het doen uitoefenen van de rechtspraktijk, de beoefening van het beroep van advocaat, zomede het uitoefenen van de functies van arbiter en bindend adviseur. Onder de handelsnaam Reflect mediation wordt het beroep van mediator en bindend adviseur uitgeoefend.

1.2 Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over Anders Arbeidsrecht, wordt tevens bedoeld Reflect mediation.

Artikel 2 – de opdracht

2.1 Alle opdrachten komen, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, uitsluitend tot stand met Anders Arbeidsrecht en worden uitsluitend door Anders Arbeidsrecht uitgevoerd. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke dan wel stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon of bepaalde personen zal/zullen worden uitgevoerd.

2.2 Opdrachten aan Anders Arbeidsrecht leiden tot inspanningsverplichtingen, niet tot resultaat- verplichtingen. 2.3 Met Anders Arbeidsrecht in het kader van verstrekte opdrachten overeengekomen termijnen gelden als richttermijnen, niet als fatale termijnen.

2.4 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan Anders Arbeidsrecht verstrekte informatie.

Artikel 3 – aansprakelijkheid

3.1 Iedere aansprakelijkheid van Anders Arbeidsrecht alsmede van haar vennoten, haar werknemers is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Anders Arbeidsrecht aan opdrachtgever wordt uitgekeerd, vermeerderd met het geldende eigen risico. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade van de opdrachtgever en tot een bedrag van maximaal € 25.000,00 of, indien het door Anders Arbeidsrecht in rekening gebrachte en betaalde honorarium hoger is, tot een bedrag gelijk aan het betaalde honorarium met een maximum van € 100.000,00.

3.2 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en/of verstrekte adviezen voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

Artikel 4 – verval op recht op schadevergoeding

Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

Artikel 5 – vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart Anders Arbeidsrecht tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of vanwege door Anders Arbeidsrecht ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden en verstrekte adviezen.

Artikel 6 – inschakeling derden

Anders Arbeidsrecht zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met de opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Anders Arbeidsrecht is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Indien een ingeschakelde derde zijn/haar aansprakelijkheid wenst te beperken, is Anders Arbeidsrecht bevoegd, mede namens de opdrachtgever, om deze beperking van de aansprakelijkheid te aanvaarden, althans om deze aan opdrachtgever tegen te werpen.

Artikel 7 – betalingen

7.1 Anders Arbeidsrecht declareert haar werkzaamheden periodiek en achteraf op basis van bestede tijd en het voor de opdracht geldende overeengekomen honorarium vermeerderd met de zogenaamde verschotten en de BTW.

7.2 In het kader van de aan Anders Arbeidsrecht verstrekte opdracht te maken externe kosten worden aan de opdrachtgever

doorbelast. De verschotten bestaan uit de gemaakte kosten die in het kader van de opdracht aan Anders Arbeidsrecht ten behoeve van de opdrachtgever in rekening zijn gebracht.
7.3 Anders Arbeidsrecht kan van de opdrachtgever een voorschot verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden zullen worden aangevangen. Een voorschot wordt bij het einde van de opdracht verrekend, tenzij anders overeengekomen wordt.

7.4 Behoudens voor zover uit de aard van de dienstverlening anders voortvloeit of behoudens nadere afspraak wordt er door Anders Arbeidsrecht maandelijks gedeclareerd. Betaling van declaraties van Anders Arbeidsrecht dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Indien de declaratie niet tijdig wordt voldaan raakt de opdrachtgever over het declaratiebedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. 7.5 De buitengerechtelijke kosten die in verband staan met de invordering van declaraties bedragen 15% over het te incasseren bedrag en komen voor rekening van de opdrachtgever.

7.6 Anders Arbeidsrecht heeft een recht van retentie op al hetgeen zij voor de opdrachtgever onder zich heeft, zolang de opdrachtgever de declaratie van Anders Arbeidsrecht niet dan wel niet volledig heeft voldaan.

7.7 Anders Arbeidsrecht heeft het recht haar werkzaamheden voor de opdrachtgever op te schorten indien deze ondanks aanmaning in gebreke blijft met het volledig betalen van de declaratie en nadat de opdrachtgever van die opschorting op de hoogte is gesteld.

7.8 Anders Arbeidsrecht is bevoegd haar tarieven jaarlijks per 1 januari te indexeren met de consumentenprijsindex.

Artikel 8 – bewaarplicht

Het met een opdracht door Anders Arbeidsrecht gevormde dossier zal gedurende tien (10) jaren na het einde van de opdracht worden bewaard. Daarna kan Anders Arbeidsrecht het (laten) vernietigen. Eventuele originele stukken van de opdrachtgever worden voor of bij beëindiging van de opdracht, of zo spoedig mogelijk daarna, aan de opdrachtgever geretourneerd. Voor afgifte van extra afschriften van enig dossierstuk gedurende de vermelde bewaartermijn is een administratieve kostenvergoeding verschuldigd.

Artikel 9 – diversen

9.1 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen indien zij schriftelijk tussen Anders Arbeidsrecht en de opdrachtgever zijn vastgelegd.
9.2 Op de rechtsverhouding tussen Anders Arbeidsrecht en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10 – specifiek voor advocaatwerkzaamheden

10.1 Geschillen tussen Anders Arbeidsrecht en de opdrachtgever die voortvloeien uit door Anders Arbeidsrecht verrichtte advocaatdiensten, betreffende (a) de totstandkoming en/of de uitvoering van een opdracht aan Anders Arbeidsrecht, (b) een vordering tot vergoeding van schade die, beoordeeld naar het moment van indiening, het bedrag van € 10.000,– (inclusief eventueel verschuldigde BTW) niet te boven gaat of zal gaan dan wel uitdrukkelijk tot dat bedrag beperkt is waarbij schriftelijk afstand wordt gedaan van het meerdere en (c) de hoogte en/of de incasso van een of meer door Anders Arbeidsrecht aan de opdrachtgever verzonden declaraties worden uitsluitend beslecht door de Geschillencommissie Advocatuur ingevolge het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Een exemplaar van dit Reglement zal door Anders Arbeidsrecht desgevraagd kosteloos aan de opdrachtgever worden gestuurd.

10.3 Tevens is de Klachtenregeling van Anders Arbeidsrecht van toepassing op de rechtsverhouding tussen Anders Arbeidsrecht en de opdrachtgever. Een exemplaar van deze regeling zal door Anders Arbeidsrecht desgevraagd kosteloos aan de opdrachtgever worden gestuurd.

Artikel 11 – specifiek voor werkzaamheden als mediator

De mediators van Anders Arbeidsrecht, handelend onder de naam Reflect mediation, zijn geregistreerd bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Op de werkzaamheden die als mediator worden verricht zijn het mediationreglement en gedragsregels voor de registermediator van toepassing. Mfn- mediators vallen onder de klachtenregeling van de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). Artikel 10 van deze algemene voorwaarden is niet van toepassing op de werkzaamheden die in de hoedanigheid van mediator worden verricht.

[/fusion_text][button link=”http://andersarbeidsrecht.nl/wp-content/uploads/2016/09/AV-Anders-Arbeidsrecht-B.V.-2016.pdf” color=”custom” size=”medium” type=”flat” shape=”” target=”_blank” title=”” gradient_colors=”#a19589|#a19589″ gradient_hover_colors=”#c34c5b|#c34c5b” accent_color=”” accent_hover_color=”” bevel_color=”” border_width=”3px” icon=”” icon_position=”left” icon_divider=”no” modal=”” animation_type=”fade” animation_direction=”up” animation_speed=”1″ alignment=”” class=”” id=””]Download algemene voorwaarden[/button][/two_third][one_sixth last=”yes” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ class=”” id=””][/one_sixth][/fullwidth]